logo moburst

הסכם שירותים

הסכם שירותים זה ("הסכם") נערך בין מוברסט בע"מ, ח.פ. 514991678, אשר כתובתה ברחוב רפפורט 3, כפר סבא, (ביחד עם החברות המסונפות שלה, "מוברסט") לבין הצד המאשר את ההסכם ("לקוח").

המונח "המועד הקובע" פירושו התאריך שבו הלקוח מאשר את ההסכם, לרבות באמצעות הסכמה להזמנת העבודה (כפי שמוגדרת בהמשך) המפנה להסכם הזה. המונח "שירותים" פירושו השירותים שמספקת מוברסט כאמור בהסכם זה.

ייתכנו שינויים בהסכם זה מעת לעת. המשך השימוש של הלקוח בשירותים לאחר השינויים הללו ייחשב הבעת הסכמה לתנאים שבהסכם המתוקן.

  1. שירותים. במהלך תקופת ההסכם (כפי שמוגדרת בהמשך), מוברסט תספק ללקוח שירותים בהתאם להזמנת עבודה תקפה ובהתאם לתנאים וההגבלות בנספח קטגוריית השירות הרלוונטי (כפי שמוגדר בהמשך).

    

  2. הזמנת עבודה. מעת לעת, מוברסט והלקוח רשאים להסכים על הזמנות עבודה במסגרת השירותים המפורטים בהסכם זה. כל הזמנת עבודה כאמור תפנה להסכם זה ותתאר את השירותים שתספק מוברסט ואת התנאים וההגבלות הרלוונטיים ("הזמנת עבודה"). הזמנת עבודה תהיה תקפה רק אם מוברסט והלקוח הסכימו עליה בכתב (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני).

  3. נספחי קטגוריות השירות. התנאים וההגבלות שמפורטים בנספחים הספציפיים המפורטים מטה (כל אחד, "נספח קטגוריית שירות") יחולו במסגרת השירותים שניתנים בכל קטגוריה ספציפית. לדוגמה, אם לפי הזמנת עבודה מוברסט תספק ללקוח שירותי ASO/SEO ושירותי מדיה, אזי התנאים וההגבלות בנספח ב' יחולו במסגרת שירותי ה-ASO/SEO, והתנאים וההגבלות בנספח ג' יחולו במסגרת שירותי המדיה.
   נספח א' – שירותי ייעוץ מוצר
   נספח ב' – שירותי ASO/SEO
   נספח ג' – שירותי ניהול מדיה
   נספח ד' – שירותי קריאייטיב והפקה
   נספח ה' – שירותי שיווק באמצעות אושיות רשת
   נספח ו' שירותים של יוצרי תוכן מקורי ברשת
   נספח ז' – שירותי פיתוח ותחזוקה של אתרי אינטרנט או של אפליקציות (יישומים) לטלפון הנייד
   נספח ח' – שירותי ניהול של עמודי רשתות חברתיות
   נספח ט' – שירותי בניית קישורים לאתרים ((Link Building

  4. תשלום.
   א. הלקוח ישלם את העמלות המצוינות בהזמנת העבודה הרלוונטית, אשר אינן כוללות את כל העלויות והמיסים הרלוונטיים (לרבות עמלות בנקאיות בגין אותן עסקאות), בהם יישא הלקוח. אם לא הוגדרו תנאי תשלום שונים בהזמנת העבודה, מוברסט תנפיק חשבונית בטרם תספק את השירותים, והלקוח יבצע את התשלום תוך 14 ימים מהתאריך שמצוין בחשבונית. אם לא הוסכם אחרת במסגרת הזמנת עבודה, לא ניתן לקבל החזר כספי על התשלומים. תשלומים באיחור יישאו ריבית שנתית בגובה 12%.

   ב. מוברסט מקצה משאבים לטיפול בכל פרויקט כפי שהוסכם בין הצדדים. לכן, אם מוברסט לא תוכל לספק את השירותים במשך התקופה שהוגדרה בהזמנת עבודה (לרוב, שישה חודשים) ("תקופת הביצוע") מסיבות שמוברסט אינה אחראית להן, כמו עיכוב מצד הלקוח במסירת חומרים או בשליחת משוב, ייעשה שימוש בכל סכום ששולם מראש כדי לגבות דמי ניהול מינימליים בסכום של 4,500 דולר ארה"ב לחודש. במשך שישה (6) חודשים לאחר תום תקופת הביצוע ("תקופת ההארכה"), בכפוף לחתימת הזמנת עבודה נוספת, הלקוח יהא רשאי להשתמש ביתרת הזכות, כפי שתאושר על ידי מוברסט, כתשלום עבור השירותים שיסופקו במסגרת הזמנת עבודה נוספת. לא ניתן לקבל החזר כספי של יתרת הזכות הזו אם לא ייעשה בה שימוש על ידי הלקוח לאחר תקופת ההארכה.

   ג. אם הצדדים מסכימים להאריך מדי חודש את התנאים של הזמנת עבודה מסוימת בלי לחתום על הזמנת עבודה חדשה, כל שיעורי עמלות ניהול המדיה שיחולו בתקופת ההארכה יהיו בשיעור של 18%.

  5. הצהרות והתחייבויות.
   א. הצהרות הדדיות. כל צד מצהיר ומתחייב כי: (א) בידו מלוא הסמכות להסכים לחובות המפורטות להלן ולבצען, ושביצוען כאמור לא יגרמו להפרה של חובות כלשהן בקשר עם צדדים שלישיים; ו-(ב) מילוי החובות המפורטות להלן ייעשה בהתאם לכל דין חל.

   ב. הצהרות מוברסט. מוברסט מצהירה ומתחייבת כי: (א) היא תספק את כל השירותים המתוארים כפי שהוסכם בין הצדדים בהזמנת העבודה בצורה מהימנה, תשקיע מאמצים ותפעיל כישורים ומיומנויות בהתאם לסטנדרטים המקובלים בתעשייה; (ב) היא תספק שירותים בהתאם לכל דין חל; (ג) למיטב ידיעתה של מוברסט, התוצרים (כפי שמוגדרים בנספח של קטגוריית השירות הרלוונטי או בהזמנת עבודה הרלוונטית) אינם מפרים זכויות קניין רוחני כלשהן של צד שלישי. ההצהרות וההתחייבויות לעיל בסעיף זה אינן חלות על רכיבים של גורמי צד שלישי או על חומרים של הלקוח (כפי ששניהם מוגדרים בהמשך).

   ג. הצהרות הלקוח. הלקוח מצהיר ומתחייב כי: (א) החומרים של הלקוח ו/או הסימנים המסחריים של הלקוח (כפי שיוגדרו בהמשך) (i) אינם מפרים זכויות כלשהן של צד שלישי; (ii) אינם מכילים תוכן משמיץ, לשון הרע, מיני, פורנוגרפי או פוגעני בדרכים אחרות; (iii) אינם מכילים וירוסים, תולעים או תוכנות זדוניות אחרות; ו-(ב) הוא לא יספק למוברסט נתונים אישיים או מידע אישי (כפי ששניהם מוגדרים בהמשך), אלא אם הצדדים הסכימו לכך מראש ובכתב.

  6. פרטיות. במקרה שמוברסט תעבד נתונים אישיים כלשהם (כהגדרתם בתקנה 2016/679 של הפרלמנט האירופי ושל מועצת האיחוד האירופי מתאריך 27 באפריל 2016 (התקנה הכללית להגנה על מידע - GDPR)) או מידע אישי (כפי שמוגדר בחוק פרטיות הצרכן בקליפורניה משנת 2018, הקוד האזרחי של קליפורניה פרק 1.81.5 בהתאם לתיקון בחוק זכויות פרטיות הצרכן בקליפורניה (California Privacy Rights Act) משנת 2020 והתקנות הכלולות בו), עיבוד של נתונים אישיים או מידע אישי מסוג זה יהיה כפוף להסכם לעיבוד הנתונים ("DPA").

  7. קניין רוחני.
   א. הקניין רוחני של הלקוח. הלקוח עשוי להעביר למוברסט‏: (1) חומרים מסוימים (לרבות חומרים ממותגים של הלקוח) לשימושה של מוברסט למטרת אספקת השירותים ופיתוח התוצרים ("חומרים של הלקוח") ו-(2) את השם, הלוגו והסימנים המסחריים של הלקוח ("סימנים מסחריים"). הלקוח הבעלים ומחזיק בכל זכות בנוגע לחומרים של הלקוח ולסימנים המסחריים ("קניין רוחני של הלקוח"). הלקוח מעניק למוברסט זכות להשתמש בקניין הרוחני של הלקוח, להעתיק, לשנות ולפרסם אותם, ולהכין מהם יצירות נגזרות לצורך מתן השירותים, וכן בכל אופן אחר שמותר על פי הסכם זה. מוברסט תשתמש בסימנים המסחריים בהתאם להנחיות הלקוח, ככל שיספק הנחיות כאלה.

   ב. הקניין הרוחני של מוברסט. מוברסט מחזיקה כעת ותחזיק בעתיד בכל זכות, בעלות ועניין בנוגע לשם, לסימנים המסחריים וללוגו שלה, ולידע הקנייני שמשמש אותה למתן השירותים ("הקניין הרוחני של מוברסט"). אין לפרש הסכם זה כהענקה של זכויות כלשהן ללקוח בקניין הרוחני של מוברסט. במסגרת השירותים, מוברסט רשאית לרכוש רכיבים מסוימים או לקנות רישיון לשימוש בהם מצדדים שלישיים, לרבות לפי בקשה או הוראה של הלקוח ("רכיבים של גורמי צד שלישי"). אם הלקוח יספק למוברסט משוב כלשהו בקשר לשירותים של מוברסט, מוברסט תהיה רשאית להשתמש במשוב כאמור ללא הגבלה וללא תמורה, ולא תהיה כפופה לחובות סודיות כלשהן בנוגע למשוב כאמור.

   ג. תוצרים. במסגרת השירותים שמעניקה מוברסט, מוברסט תספק ללקוח תוצרים מסוימים כפי שמוגדר בנספח הרלוונטי. כל התוצרים יסופקו בפורמט סגור שלא ניתן לשינוי בידי הלקוח. בכפוף לתשלום של הלקוח של כל הסכומים שקשורים לתוצרים הרלוונטיים, התוצרים (לא כולל רכיבים של גורמי צד שלישי או חומרים גולמיים כלשהם) יהיו בבעלות הלקוח ומוברסט תעניק ללקוח את כל התוצרים האלה מיד עם תשלום הסכומים הרלוונטיים.

  8. בדיקה ואישור. מוברסט תספק את כל התוצרים כפי שהוסכם בהתאם ללוחות הזמנים של הזמנת העבודה הרלוונטית. לרשות הלקוח יעמדו שלושה (3) ימים החל מיום קבלת התוצרים כדי לבחון את התוצרים. במהלך התקופה הזו, אם הלקוח יבקש לבצע בתוצרים שינויים שכלולים במסגרת הזמנת עבודה, מוברסט תבצע בהתאם את השינויים בתוצרים ותספק מחדש את התוצרים. ניתן לחזור עד פעמיים (2) על ההליך האמור לעיל. לאחר אספקה מחדש בפעם השניה (כלומר, המסירה השלישית), הלקוח רשאי לבקש לבצע שינויים נוספים בתוצרים רק במידה שהם פגומים באופן מהותי או שהם לא עומדים באופן מהותי בדרישות כפי שהוסכמו, ורק תוך שלושה (3) ימים ממועד ההעברה מחדש. ככל שלא תתקבל בקשה לשינויים במהלך התקופה שנקבעה, התוצרים ייחשבו למאושרים. מוברסט אינה מחויבת לבצע בתוצרים כל שינוי שאינו במסגרת הזמנת עבודה. במידה שמוברסט תסכים לבצע שינויים נוספים מעבר למסגרת הזמנת העבודה כפי שהוסכמה, השינויים האלה יהיו בכפוף לתשלום של עמלות נוספות לפי התעריף הסטנדרטי של מוברסט, בסך 200 דולר ארה"ב לשעה, בתוספת מע"מ ומיסים רלוונטיים אחרים, ככל שמחוייב על פי כל דין.

  9. סודיות. "מידע סודי" פירושו כל מידע עסקי או טכני שאותו חושף צד להסכם ("הצד החושף") בפני הצד השני ("הצד המקבל") המזוהה בתור סודי או קנייני, או כזה שסביר שיובן שהוא מידע סודי או קנייני. מידע סודי לא כולל מידע שהצד המקבל יכול להראות שהינו: (א) נחלת הכלל או שהפך לכזה מבלי שהצד המקבל הפר את הסכם הזה; (ב) מידע שהיה ברשותו לפני המסירה על ידי הצד החושף; (ג) מידע שהצד המקבל קיבל כחוק מצד שלישי ללא חובה לשמירת סודיות, או (ד) מידע שיש לחשוף על פי חוק או צו בית משפט ("צו"), בתנאי שהצד המקבל מוסר הודעה מיידית בכתב לצד החושף לגבי הצו ומשתף פעולה עם הצד החושף במידת הסביר כדי להגביל או לבטל צו כאמור, במידה המותרת על פי הצו. הצד המקבל לא ישתמש במידע הסודי של הצד החושף למעט עבור מילוי החובות שלו תחת הסכם הזה. התנאים וההגבלות בהסכם הזה, לרבות, אך לא רק, סך ותנאי התשלום, ייחשבו כמידע סודי של מוברסט. החומרים של הלקוח ייחשבו כמידע סודי של הלקוח. עם זאת, מוברסט רשאית לפרסם את החומרים האלה לצורך מתן השירותים, והיא רשאית להשתמש בכל הנתונים שהתקבלו מהלקוח (לרבות, אך לא רק, החומרים של הלקוח) למטרותיה הפנימיות של מוברסט, כמו שיפורים כלליים של שירותי מוברסט או כדי להמליץ לצדדים שלישיים על השירותים.

  10. אי-שידול. הלקוח מסכים לכך שבמהלך תקופת ההסכם ובמשך שנים עשר (12) חודשים לאחר מכן, הלקוח לא יעסיק, ישכור, יגרום להעסקתו או לשכירת שירותיו, ישדל, או יקים עסק, באופן ישיר או עקיף, עם כל נושא משרה או עובד במוברסט, שלוח של מוברסט, או כל אדם אחר שהועסק על ידי מוברסט או שמוברסט שכרה את שירותיו (כולל אושיות רשת כלשהן שעבדו עם מוברסט לצורך מתן השירותים) במהלך שנים עשר (12) החודשים שלפני העסקה או התקשרות כאמור. בנוסף, הלקוח מתחייב לא לשכנע או לנסות לשכנע בצורה כלשהי כל אדם כאמור להפסיק את ההתקשרות שלו עם מוברסט. אין לפרש דבר מן הנאמר בהסכם הזה כאיסור על הצעות עבודה כלליות שאינן מופנות באופן ספציפי לצוות העובדים של מוברסט.

  11. שיפוי.
   א. שיפוי מצד מוברסט. מוברסט תגן, תשפה ותפטור את הלקוח מחבות בגין כל נזק, הפסד, עלויות והוצאות שייגרמו לו עקב תביעות כלשהן של כל צד שלישי הקשורים לכך שמוברסט כללה בתוצרים חומרים כלשהם (למעט החומרים של הלקוח וחומרים של גורמי צד שלישי) שמפרים זכויות יוצרים או סודות מסחריים של צד שלישי.

   ב. שיפוי מצד הלקוח. הלקוח יגן, ישפה ויפטור את מוברסט מחבות בגין כל נזק, הפסד, עלויות והוצאות שייגרמו עקב תביעות כלשהן של כל צד שלישי הקשורים : (1) להפרה של ההצהרות וההתחייבויות המפורטות בהסכם זה מצד הלקוח; (2) להפרה של זכויות הקניין הרוחני או זכויות אחרות של גורמי צד שלישי, לרבות, אך לא רק, חומרים שכלולים בחומרים של הלקוח, וחומרים וסימנים מסחריים של גורמי צד שלישי; או (3) לשימוש או שימוש לרעה בשירותים מצד הלקוח.

   ג. הליך. הצד שדורש שיפוי (1) יספק מיידית לצד השני הודעה בכתב על כל תביעה שבגינה נדרש שיפוי; (2) ישתף פעולה באופן מלא עם הצד המשפה, על חשבונו, בהגנה מפני התביעה; ו-(3) יאפשר לצד המשפה לשלוט בהגנה מפני התביעה ובפשרה בה, בכפוף לכך שהצד המשפה יתגונן מפני התביעה באופן ראוי באמצעות ייצוג משפטי מוכר ובעל מוניטין. כל פשרה תחייב קבלת הסכמה מהצד שדורש שיפוי אם הפשרה הזאת דורשת פעולה כלשהי של אותו צד או מטילה עליו התחייבות כלשהי. לצד שדורש שיפוי שמורה האפשרות להשתתף בכל עניין או התדיינות באמצעות יועץ משפטי לבחירתו ועל חשבונו.

  12. היעדר אחריות. מלבד האמור מפורשות בהסכם זה, כל השירותים והתוצרים מסופקים על כמות שהם ("AS IS") ובכפוף לזמינותם ("AS AVAILABLE") ומוברסט דוחה כל אחריות או התחייבות משתמעת ו/או סטטוטורית, לרבות אחריות בדבר סחירות או התאמה למטרה מסוימת.

  13. הגבלת אחריות. מוברסט לא תישא באחריות, בין חוזית, או נזיקית (לרבות רשלנות)בהתאם לכל דין, כלפי הלקוח או כל אדם או ישות אחרים, בגין נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד, אגבי, עונשי או בגין נזקים לדוגמה או בגין אובדן רווחים או הזדמנות עסקית, פגיעה במוניטין העסקי או כל אובדן נתונים הנובעים או הקשוריםלהסכם זה. בכל מקרה, גובה החבות הכוללת והמצטברת של מוברסט במסגרת הסכם זה לא יעל על הסכום הכולל של התשלומים שהלקוח שילם למוברסט עבור השירותים (למעט כל ההוצאות על מדיה).

  14. תקופת ההסכם וסיומו. תקופת ההתקשרות במסגרת הסכם זה תתחיל במועד הקובע ותימשך שנה אחת ("התקופה הראשונית"), ותחודש באופן אוטומטי לתקופות עוקבות של שנה אחת (כל אחת מהן היא "תקופת החידוש", ויחד עם התקופה הראשונית "תקופת ההסכם"), אלא אם צד להסכם מודיע בכתב לצד השני שהוא לא מעוניין לחדש את ההסכם 30 יום לפחות לפני תחילת תקופת החידוש הרלוונטית. כל הזמנת עבודה עשויה לכלול הוראות משלה לגבי תקופת ההצעה וסיומה, וחידוש הסכם זה לא מורה על חידוש הזמנת עבודה כלשהי מעבר לתקופה המפורטת בהסכם. כל צד יוכל להביא לסיום ההסכם או לסיום הזמנת עבודה כלשהי אם הצד השני הפר את חובותיו על פי הסכם זה או על פי הזמנת העבודה הרלוונטית ולא תיקן את ההפרה כאמור תוך חמישה ימים מקבלת הודעה בכתב לגבי אותה הפרה. במקרה של סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא (א) מוברסט תחדל לספק את כל השירותים ו-(ב) הלקוח ישלם ללא דיחוי את כל הסכומים לחיוב, לרבות, אך לא רק, תשלומים בגין עבודות שבוצעו ולא הושלמו על ידי מוברסט, וכן בגין תקופות המינימום של הזמנת עבודה כפי שמפורט בהזמנת עבודה הרלוונטית. סעיפים 5, 7, 9-13, ו-17 ימשיכו להתקיים גם לאחר סיום או פקיעת התוקף של ההסכם הזה מכל סיבה שהיא.

  15. הקשר בין הצדדים. הצדדים הם קבלנים עצמאיים ואף אחד מהצדדים או צוות העובדים שלהם ייחשב כעובד, שותף, סוכן או שותף במיזם משותף של הצד השני. הסכם זה אינו בלעדי; דבר מהאמור בהסכם זה לא אוסר על מוברסט ליצור או להציע מוצר או שירות דומה כלשהו לאלה המסופקים תחת הסכם זה, או לחתום על הסכם הדומה להסכם זה, עם כל גורם אחר.

  16. פרסום. הלקוח מסכים לכך שמוברסט תוכל לחשוף ולפרסם את היות הלקוחלקוח של מוברסט, כולל על ידי הצגה של השם, הלוגו והסטטיסטיקות לגבי שיפור הביצועים של הלקוח באתר של מוברסט ובתכנים שיווקיים אחרים.

  17. כללי. הסכם זה (כולל כל הזמנת עבודה ונספחי קטגוריות השירות) מהווה מלוא ההסכמות בין הצדדים בנוגע לנושאים הנדונים בהסכם הזה, ומחליף את כל ההבנות או ההסכמים האחרים בין הצדדים בנוגע לנושאים כאמור. במקרה של סתירה בין הוראות המסמכים שכלולים בהסכם, תינתן למסמכים קדימות בסדר להלן, והוראות המסמך בעדיפות גבוהה יותר תגברנה: (א) הזמנת העבודה; (ב) הנספח הרלוונטי של קטגוריית השירות; ו-(ג) גוף הסכם זה. תיקונים או שינויים כלשהם יהיו תקפים רק אם ייעשו בכתב ויתבצעו על ידי שני הצדדים. צד להסכם זה לא רשאי להמחות את ההסכם ללא הסכמת הצד השני מראש ובכתב. על אף האמור לעיל, צד להסכם זה רשאי להמחות את כל זכויותיו וחובותיו על פי ההסכם במקרה של ארגון מחדש, מיזוג, איחוד, רכישה, או שינויים מבניים אחרים הקשורים לכל או מרבית הון המניות או הנכסים של אותו צד. המחאה בהפרה של האמור לעיל תהיה בטלה מעיקרה. הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל והם בלבד. הצדדים מסכימים שלבתי המשפט המוסמכים בישראל, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בנוגע למחלוקות הנובעות מהסכם זה, בשלילת סמכות מקומית של כל בית משפט אחר. אם יימצא שחלק כלשהו בהסכם הזה לא תקף או לא ניתן לאכיפה על פי פסיקה של בית משפט מוסמך, אזי אותו חלק שנשאר בתוקף יתפרש כדי לממש את כוונת הצדדים המקורית במידה המרבית המותרת על פי דין, ויתר הוראות הסכם זה יעמדו בתוקפן ויחולו במלואן. מוברסט תוכל לשלוח הודעות בקשר עם הסכם זה לכתובת האימייל שציין הלקוח בעת ההרשמה.

נספח א' – שירותי ייעוץ מוצר

 1. תוצרים. בנספח הזה, "תוצרים" פירושם כל עיצובי או מפרטי המוצר שנוצרו על ידי מוברסט כחלק משירותי ייעוץ המוצר.

 2. היעדר אחריות. מוברסט אינה מתחייבת בשום אופן ששירותים או תוצרים כלשהם שמוברסט מספקת יועילו לעסק של הלקוח. הלקוח יודע ומסכים לכך שלא מובטח שהשירותים יובילו להכנסות כלשהן או לגידול כלשהו בהכנסות. הלקוח נושא בכל אחריות וחבות ביחס למוצרים ולשירותים שלו, ומוברסט אינה נושאת בכל אחריות וחבות בנוגע לכך.

נספח ב' – שירותי ASO/SEO

 1. שיתוף פעולה. הלקוח ישתף פעולה באופן מלא עם מוברסט במסגרת שירותי ה-ASO/SEO, לרבות (א) מתן גישה ורשות למוברסט לתקשר ישירות עם המפתחים והמעצבים של הלקוח; (ב) מתן גישה מלאה למוברסט לנתוני תנועת הגולשים למטרות מעקב וניתוח; (ג) אם הלקוח רוצה שמוברסט תבצע הגשות או עדכונים של אפליקציה כלשהי לחנות אפליקציות, מתן הגישה וההרשאות הנדרשות כדי לבצע הגשות ועדכונים כאמור; ו-(ד) העברה למוברסט של כל חומרי הקריאייטיב הרלוונטיים, כולל לוגו וצילומי מסך, בפורמט פתוח ובכל השפות הנדרשות. הלקוח ימלא בהקדם האפשרי את שאלון ה-ASO/SEO, כפי שסופק על ידי מוברסט. אם הלקוח לא יספק את האמור לעיל, מוברסט עשויה לחייב אותו בתשלום נוסף בסך 200 דולר ארה"ב לשעה בנוסף למע"מ, כדי לייצר את החומרים האלה. במקרה שמוברסט לא תוכל לספק את שירותיה בגלל שהלקוח לא סיפק את החומרים, את המידע או את הגישה כאמור, הלקוח אינו פטור מהתחייבויותיו לתשלום.

 2. דו"חות. במסגרת שירותי ה-ASO/SEO ולפי המתואר בהזמנת העבודה הרלוונטית כפי שהוסכמה, מוברסט עשויה לספק דוחות כתובים, כגון דוחות הנוגעים למתחרים בתעשייה של הלקוח או למילות מפתח, או סקירה של תנועת הגולשים באפליקציה או באתר של הלקוח.

 3. קידום באמצעות מילות מפתח. כחלק מהשירותים, הלקוח רשאי לבקש ממוברסט שהיא תקבל בשם הלקוח שירותי 'קידום באמצעות מילות מפתח' מגורמי צד שלישי כדי להגדיל את נפח ההורדות של האפליקציה של הלקוח. הלקוח מכיר בכך שמוברסט לא מספקת שום מצגים או התחייבויות בקשר עם השירותים האלה, לרבות, אך לא רק, הצהרות בנוגע לבעלות, לחוקיות או לעמידה בתנאים ובהגבלות של הפלטפורמות הרלוונטיות המשמשות להורדה. מבלי לגרוע מהמחויבויות של הלקוח תחת הסכם הזה, הלקוח מסכים להגן, לשפות ולפטור את מוברסט מחבות בגין כל נזק, אובדן, עלויות והוצאות שייגרמו למוברסט עקב תביעות הקשורות לשימוש בשירותים האלה בשם הלקוח.

 4. היעדר אחריות. הלקוח מכיר בכך שלמוברסט אין על שליטה על המדיניות ועל האלגוריתמים של הדירוג של מנועי החיפוש, ובכך שעשויה להתקיים תחרות על מילות מפתח או על ביטויים מסוימים. בנוסף, הדירוגים במנועי החיפוש עשויים להשתנות כתוצאה משינויים שוטפים באלגוריתמים של הדירוג או מפעולות ASO/SEO של המתחרים. בהתאם לכך, מוברסט לא מתחייבת להשיג דירוג מוביל או עקבי כלשהו של מילת מפתח מסוימת או של פריט חיפוש מסוים. מוברסט לא מבטיחה ששירותי ה-ASO/SEO ישפרו את הדירוג או את תנועת הגולשים של הלקוח.

נספח ג' – שירותי ניהול מדיה

 1. המוצר. "מוצר מאושר" פירושו האפליקציה לנייד, האתר, תוכן או נכס דיגיטלי אחר או מוצר אחר שמוזכרים בהזמנת עבודה. הלקוח יודיע למוברסט מייד על כל שינוי מהותי שייערך בנושאים או בתוכן של כל מוצר מאושר.

 2. השעיה. בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מוברסט רשאית לשלול מהלקוח בכל שלב את הגישה לשירותים או את השימוש בהם בעקבות כל שימוש בלתי הולם, לא חוקי או שנעשה בתרמית בשירותי המדיה.

 3. מחויבויות הלקוח. הלקוח לא ינסה להפריע לפעילות שירותי המדיה או לשבש אותה. על הלקוח מוטלת האחריות הבלעדית להבטיח את פעילות המוצר של הלקוח באופן רציף ואת הצגת הפרסומות. הלקוח אחראי באופן בלעדי למוצר המאושר שלו ולעמידה בדרישות כל דין החל בנוגע למוצר המאושר שלו, לרבות פרסום מדיניות פרטיות אשר: (א) מציגה את השימוש בקובצי Cookie, בחיישני אינטרנט ובטכנולוגיות מעקב דומות, ככל שרלוונטי; ו-(ב) עומדת בכל דרישות החוקים, התקנות החלים ובסטנדרטים מקובלים גבוהים.

 4. התחייבויות הלקוח. הלקוח מצהיר ומתחייב כי: (א) הוא הבעלים הבלעדי של כל תוכן, או שברשותו כל זכויות הרישיון הדרושות לכל תוכן, לרבות, אך לא רק, טקסטים, תמונות וסרטונים, שפורסמו במוצר של הלקוח או באמצעותו, במידה שמאפשרת למוברסט להציג פרסומות בהתאם להסכם הזה; (ב) השימוש שלו בשירותי המדיה יתבצע על פי כל דין; (ג) הוא לא ישפיע על התוכן במוצר שלו בתרמית או בכוונה באופן שעשוי להוביל להפחתה ברלוונטיות של הפרסומות המוצגות; ו-(ד) הלקוח: (1) לא ייצור פעולות, חשיפות או קליקים אוטומטיים, בתרמית או שאינם חוקיים; (2) לא ישתמש ברובוטים או בכלי שאילתות אוטומטיים אחרים או בכל שיטות או תוכנות אחרות לאופטימיזציה של תוצאות של מנוע החיפוש או ייצור בקשות חיפוש על ידי מחשב, ללא אישורה של מוברסט; ו-(3) לא יעניק אישור לצד שלישי לבצע את הפעולות האמורות לעיל.

 5. היעדר אחריות. הלקוח מכיר בכך שאי אפשר להבטיח רמה מינימלית כלשהי של הכנסות כתוצאה משירותי המדיה.

 6. תנאים נוספים. סכום התשלום המינימלי על כל קמפיין מדיה הוא 4,500 דולר ארה"ב. בהתאם לכך, העמלות על מדיה ייגבו גם אם הלקוח מבטל או מסיים את הקמפיין. אם הלקוח מבצע שינויים של למעלה משבועיים בתאריכי הקמפיין, הלקוח יפצה את מוברסט על המשאבים שהוקצו בשיעור של 30% מכל עמלת מדיה רלוונטית. הלקוח מסכים שהאמור לעיל מהווה פיצוי סביר עבור מוברסט. כל שינוי בתאריכי הקמפיין כפוף להסכמה מראש של מוברסט.

נספח ד' – שירותי קריאייטיב והפקה

 1. תוצרים. בנספח הזה, "תוצרים" פירושם כל העבודות שנוצרו על ידי מוברסט, לרבות תכנים כתובים, תכנים אודיו-ויזואליים, סרטונים, אנימציות, מודעות באנר, צילומי מסך ומאמרים, במסגרת מתן שירותי הקריאייטיב וההפקה לפי המתואר בהזמנת עבודה, למעט חומרים גולמיים כמו נכסי PSD ונכסים אחרים שנרכשו על ידי מוברסט.

 2. קניין רוחני. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם, מוסכם שמוברסט אינה מספקת כל מצג או התחייבות בנוגע לבעלות על רכיבים של גורמי צד שלישי כלשהם שמשולבים בתוצרים.

נספח ה' – שירותי שיווק בהובלת אושיות רשת

 1. התקשרות עם אושיות רשת. מוברסט תזהה אושיות רשת רלוונטיות ותתקשר עמן ישירות לטובת הלקוח, בכפוף לאישורו ביחס להתקשרות עם אושיות הרשת כאמור, ותפעל בשם הלקוח כדי לבצע אופטימיזציה לפעילות השיווק של אושיות הרשת. מובהר בזאת כי ההתקשרות עם אושיות הרשת תתבצע באופן ישיר על ידי מוברסט וללקוח לא תהיה כל מערכת יחסים חוזית עם אושיות רשת כאמור.

 2. פלטפורמה של צד שלישי. כדי לספק את שירותי השיווק באמצעות אושיות הרשת, מוברסט רשאית להשתמש בפלטפורמת צד השלישי שבה יש ללקוח חשבון. כל שימוש בחשבון כזה ייעשה בשם הלקוח ובהוראתו, ובכפוף לתנאים ולהגבלות שנקבעו על ידי הצד שלישי הרלוונטי.

 3. תוצרים. בנספח הזה, "תוצרים" פירושם כל העבודות לרבות סרטונים, פוסטים ומאמרים, שנוצרו על ידי מוברסט או על ידי אושיות רשת שאיתן התקשרה מוברסט בשם הלקוח, כדי לפרסם בפלטפורמת רשת חברתית כחלק משירותי השיווק בהובלת אושיות הרשת. ביחס לתוצרים שנוצרו במסגרת שירותי השיווק בהובלת אושיות הרשת כאמור, הלקוח רשאי להשתמש בתוצרים אלה ולפרסמם כחלק ממאמצי השיווק שלו במשך 12 חודשים, אלא אם הוסכם אחרת במסגרת הזמנת עבודה.

 4. קניין רוחני. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, מוסכם שמוברסט אינה מספקת כל מצג או התחייבות בנוגע לבעלות על רכיבים של גורמי צד שלישי כלשהם שמשולבים בתוצרים.

 5. תנאים נוספים. מוברסט תשתמש בתקציב המיועד לאושיות הרשת כדי לכסות את השכר השעתי שלה + דמי ניהול רשתות חברתיות בשיעור של 15%.

נספח ו' – שירותים של יוצרי תוכן מקורי ברשת

 1. התקשרות עם יוצרים. מוברסט תזהה יוצרים רלוונטיים ותתקשר עמם ישירות לטובת הלקוח בכפוף לאישור הלקוח ביחס להתקשרות עם יוצרים כאמור, ותפעל בשם הלקוח כדי ליצור תוצרים מסוימים כפי שהוסכם בין הצדדים. מובהר בזאת כי ההתקשרות עם היוצרים תתבצע באופן ישיר על ידי מוברסט, וללקוח לא תהיה כל מערכת יחסים חוזית עם יוצרים כאמור.

 2. בנספח הזה, "תוצרים" פירושם כל העבודות, לרבות סרטונים, פוסטים ומאמרים, שנוצרו על ידי יוצרים שאיתם התקשרה מוברסט בשם הלקוח. 

 3. קניין רוחני. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, מוסכם שמוברסט אינה מספקת כל מצג או התחייבות בנוגע לבעלות על רכיבים של גורמי צד שלישי כלשהם שמשולבים בתוצרים.

נספח ז' – שירותי פיתוח ותחזוקה של אתרי אינטרנט או של אפליקציות (יישומים) לטלפון הנייד

 1. תוצרים. למטרות הנספח הזה, "תוצרים" פירושם כל קטע קוד, טקסט, גרפיקה, מולטימדיה או רכיבים אחרים שפותחו במסגרת שירותי הפיתוח והתחזוקה של האתר או האפליקציה, לפי המתואר בהזמנת העבודה הרלוונטית.

 2. ספקי צד שלישי. כדי לספק את שירותי הפיתוח והתחזוקה, מוברסט רשאית להשתמש באחד מספקי השירות צד שלישי עמם היא עובדת. מוברסט תמשיך לשאת באחריות כלפי הלקוח לכל פעולה או מחדל שיבצע ספק שירות כאמור.

נספח ח' – שירותי ניהול של עמודי רשתות חברתיות

 1. גישה לפלטפורמות. במידה הנדרשת לצורך מתן שירותי הניהול של הרשתות החברתיות, הלקוח יספק למוברסט כל גישה הדרושה לחשבונות של הלקוח ברשתות החברתיות, לכלים לניתוח התנהגות המשתמשים, ולמרכזי הבקרה במנועי החיפוש ולפלטפורמות אחרות.

 2. אישור. הלקוח מכיר בכך שכחלק משירותי הניהול של הרשתות החברתיות, מוברסט תפרסם תכנים מסוימים בחשבונות של הלקוח ברשתות החברתיות, והיא עשויה לבצע שינויים מסוימים בפרסומים קיימים שלו ברשתות החברתיות. פוסטים ושינויים כאמור לא ידרשו כל אישור ספציפי מטעם הלקוח.

 3. הצהרות. הלקוח מצהיר ומתחייב שכל ההנחיות שייתן למוברסט בנוגע לשירותי הניהול של הרשתות החברתיות יעמדו בדרישות כל התקנות והחוקים החלים ובהתאם לזכויות של צדדים שלישיים.

נספח ט' – שירותי בניית קישורים לאתרים (Link Building)

 1. בניית קישורים. מוברסט תפעל בשם הלקוח כדי להשיג קישורים רלוונטיים לאתר, כולל בקישורים מאתרים אחרים, בפוסטים ברשתות החברתיות ובתוכן דיגיטלי אחר באינטרנט, כחלק מהמאמץ להגדיל את כמות הקישורים למוצר של הלקוח ולהגדיל את נפח התנועה אליו. מוברסט אינה מתחייבת לספק מספר קישורים ספציפי, מפני שהדבר תלוי במספר גורמים שונים שאינם בשליטתה של מוברסט. ללקוח תהיה אפשרות לאשר כל קישור שיוצע על ידי מוברסט, ולאחר מכן מוברסט לא תישא באחריות בקשר לעניין זה.

 2. היעדר אחריות. מבלי לגרוע מכל תניית פטור בהסכם, מובהר בזאת כי מוברסט לא מתחייבת שהקישורים שתשיג יניבו גידול כלשהו בהכנסות או בנפח התנועה, ולא מתחייבת ואינה אחראית בשום צורה לתוכן בנכסים שבהם הקישורים ממוקמים.

 3. תנאים נוספים. מוברסט תשתמש בתקציב שמיועד לבניית הקישורים כדי לכסות את השכר השעתי שלה + דמי ניהול רשתות חברתיות בשיעור של 15%.

עדכון אחרון: יולי 2023